…

Naše služby

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( ďalej len Exekučný poriadok ). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.

  • Vymáhanie pohľadávok
  • Dražby nehnuteľných vecí
  • Dražby hnuteľných vecí

O priebehu exekučného konania sa môže oprávnený informovať kedykoľvek v úradných hodinách.

Základné informácie

Na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávam exekučnú činnosť v súlade so zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Predmetom činnosti súdneho exekútora je vymáhanie pohľadávok na základe rozhodnutí súdov a iných orgánov na peňažné a nepeňažné plnenie v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.